การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูปฐมวัย หัวหินวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูปฐมวัย
หัวข้อ “กิจกรรมวิทยาการคานวณสาหรับเด็กปฐมวัย”
วันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
Visitors: 13,896