โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม

วันที่ 22 -23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บริษัท เอดูเคชั่น เซอร์วิส แอนด์ เทรนด์นิ่ง เอเจนซี (ESTA) ร่วมกับ บริษัท สะเต็ม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม ในหัวข้อ “บูรณาการ STEM Education สู่กิจกรรมในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการ PLC & LS”
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม กรุงเทพ
………………………
วิทยากร :

อาจารย์ ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ (วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม Active Learning สำหรับเด็กปฐมวัย)

อาจารย์ ศุภดา พึ่งหิรัญ (ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนอนุบาลที่สหรัฐอเมริกากว่า 10 ปี )

อาจารย์ปิยนุช พูลทรัพย์ (ประสบการณ์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลกว่า 18 ปี)


กิจกรรม :

การจัดประสบการณ์ตามแนวทาง STEM Education จากแผนการจัดประสบการณ์สู่กิจกรรมในห้องเรียน

โดย อาจารย์ ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ และ อาจารย์ ศุภดา พึ่งหิรัญ

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการออกแบบบทเรียนร่วมกัน (PLC&LS)

โดย อาจารย์ปิยนุช พูลทรัพย์

การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน PLAN /SEE / REFLECT พร้อมฝึกการบันทึกร่องรอยหลักฐานการสะท้อนคิด

โดย อาจารย์ปิยนุช พูลทรัพย์ และ คณะวิทยากร

………………
ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม ทั้ง 45 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเป็นการภายใน สามารถแสดงศักยภาพของคณะครูอนุบาลที่เก่งการสอน และการบูรณาการกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คณะวิทยากรได้จัดเตรียมไว้ให้ ตลอดจนร่วมกิจกรรม PLC & LS ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการออกแบบบทเรียนของหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ จนกิจกรรมลุล่วงผ่านไปได้ตามหลักสูตรการจัดอบรม 12 ชั่วโมง จะรอติดตามผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจของโรงเรียนนะคะ
Visitors: 14,158