เทคนิคการเพิ่มพลังความคิดด้วยกิจกรรมบริหารสมองในเด็กปฐมวัย

      เทคนิคการเพิ่มพลังความคิด

ด้วยกิจกรรมบริหารสมองในเด็กปฐมวัย

                           

                             วิทยากร : ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ

                             วันที่ 21 สิงหาคม 2559

                             เวลา 08.30-16.30 น.

                             ณ โรงแรมรายา แกรนด์ ถนนสืบศิริ

                             อ.เมือง จ. นครราชสีมา

Visitors: 13,897