เทคนิคการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างทักษะ ทางภาษาและคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัย

 

วิทยากร :  อาจารย์ ปิยนุช  พูลทรัพย์

วันที่ 10 กรกฏาคม 2559  

เวลา 08.30-16.30 น.

ณ สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนบุญเรืองฤทธิ์ อ. เมือง จ.เชียงใหม่

Visitors: 13,896